Ra mắt Chuỗi hoạt động định kỳ Giving to UEH “Hành động vì một tương lai phát triển bền vững – For a More Sustainable Future”

Chiến lược tái định vị UEH đa ngành và bền vững giai đoạn 2021-2030 nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường trong sự phát triển bền vững của các thế hệ tương lai. Với hơn 240,000 cựu sinh viên cùng hơn 500 tổ chức, doanh nghiệp hợp tác hàng năm, UEH tiếp tục đẩy mạnh…

Gần 15 tỷ đồng được huy động trong UEH Giving Day 2022: “Giving to UEH – Hành động vì một tương lai bền vững – For a More Sustainable Future”

Với mong muốn kết nối các tổ chức, cá nhân, và các bên liên quan (tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng), cùng đồng hành và chia sẻ nguồn lực, tại sự kiện Giving Day ngày 27/05/2022, Đại…